Awesome Flashcard Maker

Miễn phí, tạo, quản lý, học từ vựng, chia sẻ flashcard (thẻ từ vựng) dễ dàng. Hỗ trợ hình ảnh, kỹ thuật lặp lại ngắt quãng - phương pháp Leitner, sử dụng offline